Thực hiện điều lệ công đoàn Việt Nam; thực hiện Kế hoạch số: 06 ngày 7/7/2012 của CĐGD  huyện Phú Bình về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội X Công ...