Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Quy định số: 45/QĐ-TW ngày 01/11/2011 của BCH Trung ương về quy định thi hành điều lệ Đảng, thực hiện nội dung công văn số 21-CV/BTC ngày ...